Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Inhoudsopgave

1. Lerendoenmaken.nl

U leest op dit moment de privacyverklaring van Lerendoenmaken.nl. Lerendoenmaken.nl is een website / platform waarmee scholen invulling kunnen geven aan het leergebied Digitale Geletterdheid. Lerendoenmaken.nl bevat opdrachten voor leerlingen, de mogelijkheid voor leerlingen om een portfolio bij te houden en een beheersomgeving voor de leraar om daar feedback op te geven en zijn/haar klassen en/of groepen te beheren.

De persoonsgegevens die door Lerendoenmaken.nl worden verzameld, zijn uitsluitend nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze functionaris gegevensbescherming (zie onderstaande contactgegevens).

Dhr. Michel van Ast | info@michelvanast.nl of indien gewenst info@lerendoenmaken.nl | 0646076141| Waalbandijk 43a, 6657KC Boven-Leeuwen | BTW nummer NL101605481B02 | KVK nummer 59407948

2. Doeleinden gegevens en cookies

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel omdat de gegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Lerendoenmaken.nl verzameld alleen noodzakelijke gegevens, zoals

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op lerendoenmaken.nl aan te maken, in correspondentie en telefonisch, zoals:
  • schoolnaam
  • opleiding
  • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op lerendoenmaken.nl;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de aangegane overeenkomsten.

 • voor het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met lerendoenmaken.nl;
 • voor de afhandelen van uw betaling;
 • voor het informeren over producten en diensten van derden op basis van door bezoeker gegeven toestemming en opgegeven persoonlijke voorkeuren en behoeften;
 • om met u te kunnen communiceren over de door u aangegane overeenkomst;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • om uw gedrag op lerendoenmaken.nl te analyseren om daarmee lerendoenmaken.nl te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren;
 • om uw surfgedrag te volgen over verschillende websites zodat wij onze producten en diensten beter kunnen afstemmen op uw behoefte;
 • voor het samenstellen van (publiekelijk beschikbare) gebruik statistieken en het beveiligen van de website.
 • om u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte te kunnen houden en van informatie te kunnen voorzien.
  • Nieuwsbrieven worden uitsluitend verstuurd nadat u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat lerendoenmaken.nl naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om lerendoenmaken.nl te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan lerendoenmaken.nl hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op lerendoenmaken.nl worden ook cookies geplaatst door derden, te weten:

 • Google Analytics;
 • Facebook;
 • Twitter;
 • MailChimp.

3. Jonger dan 16 jaar

Bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar moeten toestemming van ouders of voogd hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Door acceptatie van deze privacyverklaring garandeert de bezoeker dat hij/zij 16 jaar of ouder is, danwel toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor de aangegeven verwerkingen van persoonsgegevens.

Door acceptatie van deze privacyverklaring garandeert de bezoeker tevens dat de gebruikers waarvoor hij/zij een account aanmaakt ouder zijn dan 16 jaar, danwel toestemming hebben van hun ouders of voogden voor de aangegeven verwerking van persoonsgegevens.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Derden die van Lerendoenmaken.nl persoonsgegevens ontvangen kunnen in dat geval zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Lerendoenmaken.nl is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. Indien een derde persoonsgegevens verwerkt en op verzoek en instructie van Lerendoenmaken.nl handelt, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de verordening (AVG) omschreven vereisten voldoet.

5. Overdracht onderneming

In de toekomst kan het voorkomen dat lerendoenmaken.nl één of meer onderdelen van de activiteiten van zijn 'onderneming' overdraagt aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van de website, voor zover betrekking hebbende op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.

6. Beveiligen, bewaren en geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia = 6 maanden
Adres = 12 maanden
Emailadres = 6 maanden

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen door middel van geautomatiseerde besluitvorming. Dat wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen louter alleen door computersystemen, zonder dat daar menselijk ingrijpen aan te pas komt.

7. Uw rechten

1. Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Lerendoenmaken.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Lerendoenmaken.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Lerendoenmaken.nl.

3. Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Lerendoenmaken.nl vastgelegd zijn na het eindigen van de overeenkomst? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens, behoudens de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.

4. Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Lerendoenmaken.nl niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Zie hiervoor punt 8.

5. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

10. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018.